Snabb
översättare
Kundens behov - Vårt fokus
Kundens behov - Vårt fokus

Integritetspolicy

Vi på Snabböversättare.se är angelägna om att skydda dina personuppgifter. Ditt förtroende för oss har högsta prioritet. Därför behandlar vi alltid dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med gällande integritetsskyddsbestämmelser samt denna integritetspolicy.

Denna deklaration fastställer hur Snabböversättare.se hanterar personuppgifter på Internet, vilka uppgifter om användarna som registreras och analyseras av Snabböversättare.se och hur denna information används, lämnas vidare eller behandlas på andra sätt. Här beskriver vi även hur vi använder cookies och andra tekniska hjälpmedel i våra processer.

När du besöker vår webbplats får du information om hur vi använder cookies för analysändamål. I detta sammanhang får du även information om denna integritetspolicy.

Genom att du använder vår webbplats godkänner du att vi samlar in och behandlar dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy. Du godkänner även att Snabböversättare.se regelbundet ändrar och uppdaterar denna integritetspolicy efter eget gottfinnande. I så fall publicerar vi uppdaterade versioner av denna integritetspolicy på denna webbplats. En uppdaterad integritetspolicy gäller endast för de uppgifter som registreras efter det datum som den träder i kraft. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar att informationen på dessa sidor motsvarar vår integritetspraxis. Om du fortsätter använda våra tjänster efter att vi ändrat vår integritetspolicy, innebär detta att du godkänner de aktuella ändringarna.

Denna deklaration gäller även för de av Snabböversättare.se webbsidor som hänvisar till denna deklaration. De gäller inte för Snabböversättare.se webbsidor som har egna integritetspolicyer.

Namn och adress till ansvarig person

Den ansvarige i enlighet med den allmänna uppgiftsskyddsförordningen och medlemsstaternas övriga nationella integritetsskyddslagar är:

Snabböversättare.se - privacy@fasttranslator.com

Namn och adress till den som ansvarar för integritetsskydd

Du kan kontakta den som ansvarar för integritetsskydd via följande kontaktuppgifter:

Snabböversättare.se - privacy@fasttranslator.com

Allmänt om databehandling

Omfattningen av bearbetningen av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy för att tillhandahålla våra tjänster till dig, för att svara på dina förfrågningar eller för att understödja juridiska eller straffrättsliga utredningar om så krävs, så länge detta inte strider mot tillämpliga lagar och föreskrifter. Vi kan anonymisera och sammanställa de uppgifter som vi samlar in via denna webbplats för statistiska ändamål, för att utöka vår produktportfölj eller för att förbättra våra tjänster.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

Vi kan spara eller överföra dina personuppgifter på annat sätt till andra av koncernens företag eller till våra närstående affärspartners som utför tjänster i vårt namn, t.ex. för teknisk support, för att kunna använda denna webbplats för marknadsföringsändamål eller för att tillhandahålla andra typer av tjänster. Vi har avtal med dessa parter för att säkerställa att personuppgifter behandlas i enlighet med våra anvisningar och i överensstämmelse med denna integritetspolicy och andra lämpliga sekretess- och säkerhetsåtgärder.

Vi överför endast personuppgifter till dessa parter och till övrig tredjepart som så krävs för att kunna utföra tjänster som du har begärt eller godkänt, för att skydda dina och våra rättigheter, egendom eller säkerhet eller om vi är skyldiga till detta på grund av gällande lagstiftning, domstols- eller övriga myndighetsbeslut eller om uppgifterna måste lämnas ut för att understödja juridiska eller straffrättsliga utredningar eller processer.

Observera att de företag som ingår i Snabböversättare.se-gruppen samt myndigheter, kunder och leverantörer till vilka vi får överföra dina personuppgifter, eventuellt kan finnas i något annat land än ditt eget, och möjligen även i länder som har en integritetslagstiftning som avviker från den som gäller i ditt land. I sådana fall säkerställer vi att lämpliga åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter genom att implementera ändamålsenliga juridiska mekanismer, t.ex. genom att tillämpa EU-standardavtalsklausuler. Du hittar en kopia av EU-standardavtalsklausuler på: ec. europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer

Rättlig grund för behandlingen av personuppgifter

Om vi inhämtar ett godkännande från berörda personer för behandlingen av personuppgifter, används art. 6 stycke 1 lit. a EU- General Data Protection Regulation (GDPR) som rättslig grund för behandlingen av personuppgifter.

När vi behandlar personuppgifter för att uppfylla ett avtal, vars avtalspart är den person som berörs, används art. 6 stycke 1 lit. b GDPR som rättslig grund. Detta gäller även för sådan behandling som krävs för att utföra avtalsförpliktelser.

Om vi måste behandla personuppgifter för att uppfylla företagets juridiska skyldigheter, används art. 6 stycke 1 lit. c GDPR som rättslig grund.

Om de berörda personernas eller andra fysiska personers vitala intressen kräver att vi behandlar personuppgifter, används art. 6 stycke 1 lit. d GDPR som rättslig grund.

Om vi måste behandla personuppgifter för att tillvarata tungt vägande intressen för vårt företag eller tredjepart och om de berörda personernas intressen, grundläggande rättigheter eller grundläggande friheter inte väger tyngre, används art. 6 stycke 1 lit. f GDPR som rättslig grund för behandlingen.

Radering av uppgifter och den tid som vi sparar uppgifter

De berörda personernas personuppgifter raderas eller spärras så snart som syftet med lagringen upphör. Vi kan dock fortsätta att lagra uppgifterna om så krävs av europeiska eller nationella lagstiftare, EU-rättsliga förordningar, lagar eller övriga föreskrifter och som vårt ansvar lyder under. Vi spärrar och raderar även uppgifterna om den angivna lagringstiden som anges av nämnda normer löper ut, om vi inte måste fortsätta att spara uppgifterna för att slutföra eller fullfölja ett avtal.

Webbplatsens tillgänglighet och hanteringen av loggfiler

Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Varje gång någon besöker vår webbplats registrerar vårt system automatiskt data och information om datorsystemet på den aktuella datorn.

Här samlar vi in följande uppgifter:

 1. Information om webbläsartypen och den version som används
 2. Användarens operativsystem
 3. Användarens IP-adress
 4. Datum och tid för åtkomst
 5. Webbsidor från vilka användarens system kommer till vår webbplats
 6. Webbsidor som öppnas av användarens system via vår webbplats

Även dessa uppgifter sparas i loggfiler på vårt system. Dessa uppgifter sparas inte tillsammans med användarens andra personuppgifter.

Rättslig grund för databehandlingen

Rättslig grund för tillfällig lagring av data och loggfiler är art. 6 stycke 1 lit. f GDPR.

Databehandlingens syfte

Systemet måste tillfälligt spara IP-adressen för att kunna överföra webbplatsens innehåll till användarens dator. För detta måste användarens IP-adress sparas under den tid som sessionen varar.

Lagringen på loggfiler sker för att säkerställa webbplatsens funktioner. Dessa data hjälper oss även att optimera vår webbplats och säkerställa säkerheten hos våra informationstekniska system. Någon analys av data för marknadsföringsändamål äger inte rum i detta sammanhang.

Till dessa syften hör även vårt berättigade intresse till databehandling enligt art. 6 stycke 1 lit. f GDPR.

Lagringens längd

Uppgifterna raderas så snart som de inte längre behövs efter att lagringens syfte har uppnåtts. När vi registrerar data för att tillhandahålla informationen på webbplatsen, är så fallet när respektive session har avslutats.

När vi sparar data i loggfiler är så fallet senast efter sju dagar. Någon längre lagring är inte möjlig. I detta fall raderas eller anonymiseras användarens IP-adresser så att någon koppling till den klient som öppnade webbplatsen inte längre är möjlig.

Möjlighet till att icke godkänna lagring eller kräva att uppgifterna raderas

Registreringen av data för att tillhandahålla informationen på webbplatsen och lagringen av data i loggfiler är nödvändig för att vi ska kunna driva våra Internetsidor. Användaren har ingen möjlighet att ha invändningar mot detta.

Användning av cookies

a) Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Vår webbplats använder cookies. Cookies är textfiler som sparas i webbläsaren eller på användarens datorsystem via webbläsaren. När användaren öppnas en webbsida, kan en cookie sparas på användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en särskild teckenföljd som gör det möjligt att entydigt identifiera webbläsaren nästa gång som webbplatsen öppnas.

Vi använder cookies för att utforma vår webbplats på ett användarvänligt sätt. Vissa element på vår webbplats kräver att den webbläsare som öppnade sidan även kan identifieras efter att användaren bytt sida.

Vi skiljer mellan följande cookies när någon använder vår webbplats:

Nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att kunna använda vår webbplats, och sparar tillfälligt sessionsdata för att webbplatsen ska visas på ett korrekt sätt.

Prestandacookies

Vi använder prestandacookies för att kunna förbättra tekniska prestanda som t.ex. laddningshastighet och bildvisning.

Funktionscookies

Dessa cookies används av våra funktioner för att mellanlagra angivna uppgifter och på så sätt säkerställa olika funktioner och användarvänligheten.

Marknadsföringscookies

Vi använder marknadsföringscookies för att kontrollera hur våra marknadsföringskampanjer utvecklas.

Cookies från tredjepart

Cookies från tredjepart är cookies som visserligen sparas av den som ansvarar för databehandlingen, men som inte är identisk med operatören för den webbplats som användaren besöker.

Vi använder cookies från tredjepart, t.ex. för att länka vår webbplats till LinkedIn och Twitter, och ge våra besökare möjligheten att direkt kunna dela något via LinkedIn eller Twitter.

Vi använder även Google Analytics, en webbanalystjänsten från Google Inc. ("Google"). Google använder cookies. Den information om hur användarna använder vårt Internetutbud som sparas av cookies överförs normalt till någon av Googles servrar i USA och lagras där.

Google använder denna information för att analysera hur användarna använder våra webbsidor, för att sammanställa rapporter över webbsideaktiviteter för oss, samt för att utföra andra tjänster som är kopplade till användningen av dessa webbsidor och Internetanvändningen. Det är möjligt att här skapa anonyma användarprofiler av användaren.

Vi använder endast Google Analytics med aktiverad IP-anonymisering. Detta innebär att användarens IP-adress kortas ned av Google inom den Europeiska Unionens medlemsstater eller i andra stater i det europeiska marknadsområdet där detta avtal gäller. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till någon av Googles servrar i USA där den kortas ned. Den IP-adress som överförs från användarens webbläsare samkörs inte med Googles andra uppgifter.

Användarna kan förhindra att cookies sparas genom att göra motsvarande inställningar i sina webbläsare. Användarna kan även förhindra att de uppgifter som sparas i cookies när de använder våra webbsidor registreras eller behandlas av Google genom att ladda ned och installera följande webbläsartillägg som finns tillgänglig på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Du hittar mer information om hur Google använder data i marknadsföringssyfte, möjligheter till inställningar och förhindra att cookies sparas på Googles webbsidor: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ (”Dataanvändning via Google när du använder vår webbplats eller appar från våra partners”), http://www.google.com/policies/technologies/ads (”Dataanvändning i marknadsföringssyfte”), http://www.google.de/settings/ads (”Administrera informationen som Google använder för att visa reklam för dig) och http://www.google.com/ads/preferences/ (”Avgör vilken reklam som Google visar för dig”).

b) Rättslig grund för databehandlingen

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter med användning av tekniskt nödvändiga cookies är art. 6 stycke 1 lit. f GDPR.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter med användning av cookies för analysändamål är art. 6 stycke 1 lit. a GDPR om användaren uttryckligen godkänt detta.

c) Databehandlingens syfte

Syftet med att använda tekniskt nödvändiga cookies, är att göra det möjligt för användaren att använda webbplatsen. Vissa funktioner på våra webbsidor kan inte erbjudas om vi inte använder cookies. För detta måste webbläsaren även kunna kännas igen efter att användaren bytt sida.

De användaruppgifter som inhämtas via tekniskt nödvändiga cookies används inte för att skapa användarprofiler.

Vi använder analyscookies (reklamcookies och cookies från externa leverantörer) med syftet att förbättra kvaliteten på innehållet hos vår webbplats. Med hjälp av analyscookies kan vi se hur webbplatsen används. På så sätt kan vi kontinuerligt utveckla våra funktioner. De kan även användas för att skapa en profil över dina intressen och visa relevant reklam på andra webbplatser.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter med användning av tekniskt nödvändiga cookies är art. 6 stycke 1 lit. f GDPR.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter med användning av cookies för analysändamål är art. 6 stycke 1 lit. a GDPR om användaren uttryckligen godkänt detta.

d) Lagringens längd, möjlighet till att icke godkänna lagring eller kräva att uppgifterna raderas

Cookies sparas på användarens dator och överförs till vår webbplats från den. På så sätt har du som användare även full kontroll över hur cookies används. Om du ändrar inställningarna i din webbläsare kan du inaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Du kan när som helst radera cookies som redan har sparats. Detta kan även utföras automatiskt.

Registrering

Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Vi erbjuder användarna möjligheten att registrera sig och ange sina personuppgifter på våra Internetsidor. Uppgifterna matas in i ett inmatningsfönster och överförs och sparas sedan hos oss. Vi samlar in följande uppgifter när användare registrerar sig på vår webbplats:

Förnamn

Efternamn

E-post

Telefon

Företagsinformation

Vi sparar även följande uppgifter vid den tidpunkt när registreringen sker.

 1. Information om webbläsartypen och den version som används
 2. Användarens operativsystem
 3. Användarens IP-adress
 4. Datum och tid för åtkomst
 5. Webbsidor från vilka användarens system kommer till vår webbplats
 6. Webbsidor som öppnas av användarens system via vår webbplats.

Rättslig grund för databehandlingen

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är art. 6 stycke 1 lit. a GDPR om användaren uttryckligen godkänt detta.

Om registreringen är avsedd för att uppfylla ett avtal där användaren är en avtalspart, eller för att utföra avtalsförpliktelser, utgör art. 6 stycke 1 lit. b GDPR den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter.

Databehandlingens syfte

Användaren måste registrera sig för att uppfylla ett avtal med användaren eller för att utföra avtalsförpliktelser.

Vi använder vi även dina uppgifter för att kunna erbjuda passande produkter och tjänster som skulle kunna vara intressanta för dig, om du godkänt detta vid den särskilda förfrågan som du fick när du registrerade dig. Alternativt kan du när som helst avregistrera dig om du inte längre vill få sådan information. Du kan inaktivera dessa tjänster genom att du klickar på ”Avregistrera”. Om du härefter vill fortsätta att få utskick från Snabböversättare.se, återställer du din prenumeration. Sedan kan du när som helst avregistrera dig genom att du klickar på ”Avregistrera”.

Lagringens längd

Uppgifterna raderas så snart som de inte längre behövs efter att lagringens syfte har uppnåtts.

Detta är sedan fallet under registreringen för att slutföra ett avtal eller för att utföra avtalsförpliktelser, om uppgifterna inte längre behövs för att uppfylla avtalet. Det kan vara nödvändigt att spara avtalspartnerns personuppgifter även efter att ett avtal slutförts, t.ex. för att efterleva avtalsenliga eller juridiska skyldigheter.

Personuppgifterna från ditt konto sparas så länge som detta krävs för det ändamål som uppgifterna samlades in eller behandlades på något annat sätt. Annars gäller respektive lagstadgade krav på lagring.

I annat fall gäller: Om du inte har använt ditt konto under mer än 365 dagar, använder vi din e-postadress för att meddela dig att vi har raderat ditt konto.

Möjlighet till att icke godkänna lagring eller kräva att uppgifterna raderas

Du som användare kan när som helst radera ditt konto. Du kan när som helst ändra de uppgifter som du har sparat.

Om uppgifterna behövs för att slutföra ett avtal eller för att utföra avtalsförpliktelser, är det endast möjligt att radera uppgifterna i förtid om inte avtalsenliga eller juridiska skyldigheter förhindrar detta.

Kontaktformulär och e-post-kontakt

Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Det finns ett kontaktformulär på vår webbplats som kan användas för att upprätta kontakter på elektronisk väg. Om en användare använder sig av denna möjlighet, överförs och sparas de uppgifter som angetts i inmatningsfönstret hos oss. Dessa uppgifter är:

 1. Förnamn
 2. Efternamn
 3. E-post
 4. Stad
 5. Land
 6. Postnummer
 7. Företag

Innan du skickar in formuläret måste du godkänna att vi behandlar dina uppgifter. Vi hänvisar här även till denna integritetspolicy.

Om vi erbjuder användare möjligheten att kontakta oss via en e-postadress som vi tillhandahåller, sparas i så fall de av användarens personuppgifter som överförs tillsammans med e-postmeddelandet.

I detta sammanhang lämnas inga uppgifter vidare till tredjepart. Dessa uppgifter används endast för att behandla den aktuella konversationen.

Rättslig grund för databehandlingen

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är art. 6 stycke 1 lit. a GDPR om användaren uttryckligen godkänt detta.

Art. 6 stycke 1 lit. f GDPR utgör den rättsliga grunden för behandlingen av de uppgifter som överförs i samband med att ett e-postmeddelande skickas. Om e-postkontakten har som syfte att teckna ett avtal, utgör art. 6 stycke 1 lit. b GDPR den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna.

Databehandlingens syfte

Behandlingen av personuppgifterna från inmatningsfönstret är endast avsedda för att vi ska kunna behandla kontaktförfrågan. Även om du kontaktar oss via e-post har vi här ett legitimt intresse av att behandla dina uppgifter. Vi behandlar endast dina uppgifter för andra ändamål än de som nämns här efter ditt uttryckliga medgivande.

De övriga personuppgifter som behandlas medan formuläret skickas, är avsedda att förhindra att kontaktformuläret missbrukas och att säkerställa säkerheten hos våra informationstekniska system.

Lagringens längd

Uppgifterna raderas så snart som de inte längre behövs efter att lagringens syfte har uppnåtts. För de personuppgifter från kontaktformulärets inmatningsfönster och från de som skickas via e-post, är detta sedan fallet när respektive konversation med användaren har avslutats. Konversationen anses som avslutad när man utifrån faktiska förhållanden kan anta att den aktuella förfrågan har blivit besvarad.

Möjlighet till att icke godkänna lagring eller kräva att uppgifterna raderas

Användaren kan när som helst upphäva sitt medgivande till att vi behandlar dennes personuppgifter. Om användaren kontaktar oss via e-post, kan han/hon när som helst neka oss möjligheten att spara han/hennes personuppgifter. I sådana fall kan vi inte fortsätta konversationen.

Om du vill upphäva ett medgivande eller neka oss rätten att spara dina uppgifter, använder du den länk som vi tillhandahåller under siffran VIII.

I såna fall raderar vi alla personuppgifter som vi sparat inom ramen för din kontaktförfrågan.

De berörda personernas rättigheter

Om dina personuppgifter behandlas är du en berörd person enligt GDPR och du har följande rättigheter gentemot den som ansvarar för databehandlingen.

Du kan när som helst göra dina rättigheter gällande via privacy@fasttranslator.com.

Rätt till information

Vår ansvarige kan ge dig information om vi behandlar personuppgifter som berör dig.

Om vi behandlar sådana personuppgifter kan du begära att få följande information av vår ansvarige:

(1)det syfte med vilket personuppgifterna behandlas;

(2)vilka kategorier av personuppgifter som behandlas;

(3)mottagarna eller de kategorier av mottagare, till vilka de berörda personuppgifterna har överförts eller ännu överförs;

(4)den tid som vi planerar att spara de berörda personuppgifterna, eller kriterier för hur lagringstiden fastställs om någon konkret tidsangivelse ännu inte är möjlig;

(5)kännedom om möjligheten till att korrigera eller radera de berörda personuppgifterna, rätten att begränsa behandlingen via den ansvarige eller möjligheten att neka oss att behandla dina personuppgifter;

(6)möjligheten att lämna klagomål hos respektive ansvariga myndighet;

(7)få all tillgänglig information om varifrån uppgifterna härrör om personuppgifterna inte samlas in via den berörda personen;

(8)om det finns några automatiska beslutprocesser inklusive profilering enligt art. 22 stycke 1 och 4 GDPR och - åtminstone i dessa fall - om det finns någon tydlig information om de logiska system som tillämpas samt omfattningen och den önskade effekten för den berörda personen av denna behandling.

Du har rätt att få information om de berörda personuppgifterna har överförts till ett tredjeland eller till en internationell organisation. I detta sammanhang kan du begära att få information om de ändamålsenliga garantierna enligt art. 46 GDPR i samband med överföringen.

Rätten att korrigera uppgifter

Du har rätt att få dina uppgifter korrigerade och/eller uppdaterade av den ansvarige, om de personuppgifter som vi behandlar är felaktiga eller ofullständiga. Vår ansvarige måste korrigera uppgifterna utan dröjsmål.

Rätten till att begränsa behandlingen

Under följande förutsättningar kan du begära att vi begränsar behandlingen av dina berörda personuppgifter:

(1)när du bestrider att de berörda personuppgifterna är korrekta, och vår ansvarige under samma tid har möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;

(2)denna behandling sker på ett otillåtet sätt och du inte tillåter att dina personuppgifter raderas, utan istället kräver att vi begränsar hur vi använder dina personuppgifter;

(3)vår ansvarige inte längre behöver personuppgifterna för behandlingens syfte, även om du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara juridiska anspråk, eller

(4)om du har lämnat in invändningar mot behandlingen i enlighet med art. 21 stycke 1 GDPR och det ännu inte har fastställts om den ansvariges skäl väger tyngre än dina skäl.

Om behandlingen av dina berörda personuppgifter har begränsats, får dessa uppgifter endast behandlas om du godkänner detta - bortsett från att du kan spara dem - eller för att hävda, utöva eller försvara juridiska anspråk, för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller på grund av ett särskilt allmänintresse för unionen eller en medlemsstat.

Om behandlingen har begränsats enligt de ovannämnda förutsättningarna, får du ett meddelande om detta av vår ansvarige innan begränsningen upphävs.

Rätten att radera uppgifter

Skyldighet att radera uppgifter

Du kan begära att vår ansvarige utan dröjsmål raderar de berörda personuppgifterna, och den ansvarige är skyldig att radera dessa uppgifter utan dröjsmål om något av följande förhållanden föreligger:

(1)Dina personuppgifter behövs inte längre för det syfte för vilket de inhämtats eller behandlats på annat sätt.

(2)Du drar tillbaka det medgivande som låg till grund för behandlingen enligt art. 6 stycke 1 lit. a eller art. 9 stycke 2 lit. a GDPR, och det saknas någon annan rättslig grund för att behanda dina uppgifter.

(3)Du begär att vi slutar behandla dina personuppgifter enligt art. 21 stycke 1 GDPR och det inte föreligger några berättigade skäl för behandlingen, eller du begär att vi slutar behandla dina personuppgifter enligt art. 21 stycke 2 GDPR.

(4)Dina berörda personuppgifter har behandlats på ett felaktigt sätt.

(5)De berörda personuppgifterna måste raderas för att uppfylla juridiska skyldigheter i enlighet med unionsrätten eller någon av medlemsstaternas rätt, under vilka vår ansvarige lyder.

(6)Dina berörda personuppgifter har samlats in inom ramen för de tjänster som erbjuds av ett informationsföretag i enlighet med art. 8 stycke 1 GDPR.

Information till tredjepart

Om vår ansvarige har publicerat de berörda personuppgifterna och denna är skyldig att radera dem enligt art. 17 stycke 1 GDPR, vidtar han/hon lämpliga åtgärder, även tekniska åtgärder, för att informera de personer som ansvarar för databehandlingen av personuppgifterna, att du som berörd person har begärt att alla länkar till dessa personuppgifter eller kopior eller replikat av dessa personuppgifter ska raderas.

Undantag

Det föreligger ingen rätt till radering om behandlingen måste utföras för att:

(1)för att utöva rätten till åsiktsfrihet och information;

(2)för att uppfylla en juridisk skyldighet i enlighet med unionsrätten eller någon av medlemsstaternas rätt, under vilka vår ansvarige lyder som kräver att behandlingen fullföljs, eller för att fullfölja ett åtagande som har ett särskilt allmänintresse eller på grund av myndighetsutövning som delegerats till den ansvarige;

(3)på grund av skäl med ett särskilt allmänintresse inom området folkhälsa enligt art. 9 stycke 2 lit. h och i art. 9 stycke 3 GDPR;

(4)för arkivändamål som har ett särskilt allmänintresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statiska ändamål enligt art. 89 stycke 1 GDPR, samt under förutsättning att den rätt som nämns under avsnitt a) gör det omöjligt eller kraftigt försämrar möjligheterna till att målen med denna behandling förverkligas eller

(5)för att hävda, utöva eller försvara juridiska anspråk.

Rätten till information

Om du meddelat vår ansvarige att du vill utnyttja din rätt att korrigera, radera eller begränsa behandlingen, är denna skyldig att meddela alla mottagare som tagit del av dina berörda personuppgifter, respektive korrigering eller radering av uppgifter eller begränsning av behandlingen, om inte detta visar sig vara omöjligt eller om detta skulle medföra ett orimligt omfattande arbete.

Du har rätt att få information om vilka dessa mottagare är av vår ansvarige.

Rätten till data som går att överföra

Du har rätt att få dina berörda personuppgifter som du tillhandahållit till vår ansvarige i ett strukturerat, kompatibelt format som går att läsa maskinellt. Du har även rätt att överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig person utan att vår ansvarige som tillhandahållit dessa personuppgifter får hindra detta om

(1)behandlingen baseras på ett medgivande enligt art. 6 stycke 1 lit. a GDPR eller art. 9 stycke 2 lit. a GDPR eller på ett avtal enligt art. 6 stycke 1 lit. b GDPR och

(2)behandlingen utförs med hjälp av en automatiserad procedur.

När du utnyttjar denna rätt har du dessutom rätt till att få dina berörda personuppgifter överförda direkt från en ansvarig person till en annan ansvarig person om detta är tekniskt möjligt. Andra personers fri- och rättigheter får dock inte inskränkas på grund av detta.

Rätten till data som går att överföra gäller inte för en behandling av personuppgifter som krävs för att utföra ett åtagande som har ett särskilt allmänintresse eller sker via myndighetsutövning som delegerats till vår ansvarige.

Rätten att begära att vi slutar behandla dina personuppgifter

Du har när som helst rätt att begära att vi slutar att behandla dina berörda personuppgifter som sker enligt art. 6 stycke 1 lit. e eller f GDPR på grund av personliga skäl; detta gäller även för profilering som utförs i enlighet med någon av dessa bestämmelser.

Därefter behandlar vår ansvarige inte längre de aktuella personuppgifterna, om denne inte kan styrka tungt vägande berättigade skäl för den fortsatta behandlingen som väger tyngre än dina intressen, fri- och rättigheter eller om behandlingen sker för att hävda, utöva eller försvara juridiska anspråk.

Om dina berörda personuppgifter behandlas för att distribuera direktreklam har du rätt att när som helst begära att vi slutar behandla dina personuppgifter för att distribuera liknande reklam; detta gäller även för profilering, om denna används i samband med distribution av direktreklam.

Om du begär att vi slutar behandla dina personuppgifter för att distribuera direktreklam, slutar vi att använda dina personuppgifter för detta ändamål.

I samband med att du använder tjänster från ett informationsföretag - oavsett direktiv 2002/58/EG - kan du utöva din rätt att begära att vi slutar behandla dina personuppgifter via en automatisk procedur, som baseras på tekniska specifikationer.

Rätten till att upphäva ett medgivande som avser integritetsskydd

Du har när som helst rätt att upphäva ett medgivande som avser integritetsskydd. Den legala statusen på den behandling som utförs fram tills du upphäver ditt medgivande, påverkas inte av detta.

Automatiserade beslut i enskilda fall inklusive profilering

Du har rätt till att inte bli föremål för några beslut via automatiserad behandling inklusive profilering som medför rättsliga följder för dig eller påverkar dig påtagligt på något liknande sätt. Detta gäller inte om detta beslut

(1)krävs för att teckna eller fullfölja ett avtal mellan dig och den ansvarige,

(2)om detta tillåts på grund av unionens eller någon av medlemsstaternas föreskrifter, under vilka vår ansvarige lyder och dessa föreskrifter innehåller lämpliga åtgärder för att tillvarata dina fri- och rättigheter samt dina berättigade intressen eller

(3)detta sker med ditt uttryckliga medgivande.

Dessa beslut får dock inte baseras på särskilda kategorier av personuppgifter enligt art. 9 stycke 1 GDPR, om inte art. 9 stycke 2 lit. a eller g gäller och lämpliga åtgärder vidtagits för att skydda dina fri- och rättigheter samt dina berättigade intressen.

Avseende de fall som nämns i (1) och (3), vidtar den ansvarige lämpliga åtgärder för att tillvarata dina fri- och rättigheter samt dina berättigade intressen, som minst omfattas av rätten till att en person som lyder under den ansvarige får ingripa, att få framföra sina egna ståndpunkter samt bestrida beslutet.

Rätten att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet

Oberoende av andra administrativa eller rättsliga prövningar har du rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du bor, har din arbetsplats eller den plats där den aktuella överträdelsen inträffade, om du anser att den aktuella behandlingen av dina personuppgifter strider mot GDPR.

Den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet skickades, meddelar den klagande om hur klagomålet hanteras och vad klagomålet resulterar i, inklusive möjligheten till att få en rättslig prövning enligt art. 78 GDPR.

Visning av incidenter som avser integritet

Incidenter som avser integritet kan när som helst skickas till privacy@fasttranslator.com.

En incident som avser integritet betyder en överträdelse mot den säkerhet som medför oavsiktlig eller otillbörlig förstörelse, förlust, ändringar, icke godkänd publicering eller obehörig åtkomst till personuppgifter som sparas eller behandlas på annat sätt av Snabböversättare.se eller tredjepart som delegerats till att utföra detta.

Omyndiga personer

Personer under 18 år får inte överföra några personuppgifter till oss om inte deras vårdnadshavare har godkänt detta. Enligt art. 8 GDPR får ungdomar upp till 16 år endast lämna sådana medgivanden om deras vårdnadshavare har godkänt detta. Vi inhämtar och behandlar inte medvetet personuppgifter från omyndiga personer.

Aktualitet och giltighet för denna integritetspolicy

Snabböversättare.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra innehållet i denna integritetspolicy. Därför rekommenderar vi att du regelbundet läser innehållet i denna integritetspolicy.

Version 1.1
Maj 2018

2019-11-13T09:56:50.3247012Z
Cecilia Henriksson
Vill ni veta mer?

Vår projektledare besvarar gärna era frågor.

Kontakta Cecilia via e‑mail
American Translators Association LogoLogo för EUATC och VViNProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo
Professionella översättare föredrar oss. Snabböversättare är en företagsmedlem av ProZ, en internationell förening av översättare. Av 42 översättare fick vi 5,0 poäng av 5 möjliga.