Snabb
översättare
Kundens behov - Vårt fokus
Kundens behov - Vårt fokus

Allmänna villkor

1. Kund

Med kund avses varje fysisk eller juridisk person som anlitar översättningsbyrå Snabböversättare för översättnings- eller tolkuppdrag.

2. Kostnadsförslag och avtalsförfarande

2.1 Så länge översättningsbyrå Snabböversättare inte haft möjlighet att bedöma arten av hela det dokument som ska översättas och/eller redigeras, är alla offerter rörande detta, inklusive pris och/eller leveransdatum utan förpliktelse och kan tas tillbaka eller ändras när som helst.

2.2 Ett avtal har ingåtts efter det att kunden accepterat, antingen muntligt eller skriftligt, en offert från översättningsbyrå Snabböversättare eller om översättningsbyrå Snabböversättare skickar en skriftlig bekräftelse på ett uppdrag som beställts av kunden. Med skriftligt godkännande eller skriftlig bekräftelse innefattas ett medgivande eller en bekräftelse som skickats via e-post och/eller fax.

2.3 Översättningsbyrå Snabböversättare bekräftar vanligtvis beställningen skriftligen. Om en bekräftelse inte inkommit från översättningsbyrå Snabböversättare betyder det ej att uppdraget inte kommer att utföras.

2.4 Såvida inte den person som gör beställningen uttryckligen anger att han/hon agerar på order från, på vägnar av eller för en tredje persons räkning vid avtalets ingående, betraktar översättningsbyrå Snabböversättare den person som gör beställningen som kunden.

2.5 Om översättningsbyrå Snabböversättare har skälig grund att anta att kunden inte kan uppfylla sina betalningsåligganden, har översättningsbyrå Snabböversättare rätt att begära ytterligare betalningssäkerhet.

3. Leveranstid och leverans tidpunkt

3.1 Översättningsbyrå Snabböversättare respekterar överenskommen leveranstid utom under omständigheter som är utom översättningsbyrå Snabböversättare kontroll. Om det står klart att översättningsbyrå Snabböversättare inte kan nå deadline beroende på särskilda omständigheter, är översättningsbyrå Snabböversättare skyldig att meddela kunden detta omedelbart.

3.2 Leverans har skett när översättningsbyrå Snabböversättare skickat tillbaka den färdiga översättningen till kunden via e-post, fax eller kurir.

3.3 Med avseende på uppdraget som ska utföras av översättningsbyrå Snabböversättare, är kunden skyldig att göra allt som krävs för att översättningsbyrå Snabböversättare ska kunna leverera i tid.

4. Ändring eller återkallande av ett uppdrag

4.1 Om kunden gör ändringar eller tillägg till ett uppdrag efter att avtalet har ingåtts och om dessa ändringar och/eller tillägg inte är av begränsad natur, vilket avgörs av översättningsbyrå Snabböversättare ensamt, förbehåller sig översättningsbyrå Snabböversättare rätten att antingen ändra leveranstid(er) och/eller priset i enlighet med ändringarna eller avslå ändringarna.

4.2 Ändringar av överenskomna uppdragsvillkor som görs efter det att avtalet ingåtts får effekt först efter översättningsbyrå Snabböversättare skriftliga medgivande och bekräftelse.

4.3 Om en kund återkallar ett uppdrag efter det att avtal ingåtts, ska kunden betala hela beloppet såvida inte översättningsbyrå Snabböversättare beviljar avdrag. Storleken på ett sådant avdrag bestäms av översättningsbyrå Snabböversättare ensamt och baseras på arbetet som redan utförts. Översättningsbyrå Snabböversättare ska leverera hela det arbete som redan utförts till kunden.

5. Utförande av uppdrag och konfidentialitet

5.1 Översättningsbyrå Snabböversättare förpliktar sig att utföra översättningsuppdrag efter bästa förmåga och kunnande.

5.2 Översättningsbyrå Snabböversättare har rätt att anlita tjänster från en tredje part t ex en oberoende kvalificerad frilansöversättare för att utföra en översättning.

5.3 Med hänsyn till den kvalitetsnivå som eftersträvas på översättningen som ska utföras av översättningsbyrå Snabböversättare, är kunden skyldig att tillhandahålla all nödvändig information rörande texten som ska översättas inklusive specifik terminologi.

5.4 Översättningsbyrå Snabböversättare garanterar att all information som kunden tillhandahåller behandlas strikt konfidentiellt. Översättningsbyrå Snabböversättare förpliktar sig att informera alla oberoende översättare, vars tjänster översättningsbyrå Snabböversättare anlitar, om att sekretess ska beaktas rörande all information han eller hon mottar. Översättningsbyrå Snabböversättare kan inte hållas ansvarig om, vilket inte är sannolikt, en tredje part inte beaktar konfidentialiteten.

6. Arvoden, betalning och inkassokostnader

6.1 Arvodet ska baseras på antalet ord i den översatta texten (måltext) multiplicerat med priset per ord såvida inte översättningsbyrå Snabböversättare kommit överens om något annat med kunden.

6.2 Vid varje fakturatillfälle tillämpar vi en administrationsavgift på 2% (2021:2.4%), exkl moms.

6.3 Förutom standardpriset, debiterar översättningsbyrå Snabböversättare dessutom en tilläggsavgift om texten som ska översättas är i särskilt format, innehåller specifika facktermer eller om den behöver översättas mycket snabbt. Förutnämnd lista är inte fullständig.

6.4 Priserna är exklusive moms, om inte annat uttryckligen anges.

6.5 Fakturan skall betalas inom fyra veckor efter fakturans utställningsdatum. Kunden ska anses vara försumlig, utan övriga bevis, om faktura betalas för sent. I händelse av försummelse är kunden skyldig att betala lagstadgade räntekostnader och alla övriga inkassokostnader inklusive våra administrationskostnader på € 50 och/eller kommissionskostnader för det inkassoföretag som översättningsbyrå Snabböversättare anlitar.

7. Klagomål och tvister

7.1 Kunden ska meddela översättningsbyrå Snabböversättare skriftligt, inklusive resonemang rörande innehåll och en utförlig förklaring, om alla klagomål rörande en översättning så snart som möjligt men inte senare än tio arbetsdagar efter leverans. Framläggandet av ett klagomål ska under inga omständigheter, befria kunden från sina betalningsskyldigheter.

7.2 Om kunden inte har uttryckt några klagomål när deadline som anges i artikel 7.1 har passerat, antas han/hon ha accepterat den levererade översättningen i sin helhet och eventuella klagomål som framläggs senare behandlas endast om översättningsbyrå Snabböversättare godtar dem.

7.3 I händelse av ett klagomål eller en tvist, delger översättningsbyrå Snabböversättare kunden sin formella uppfattning delvis på grundval av (relevant(a)) oberoende översättare.

7.4 Om översättningsbyrå Snabböversättare finner klagomålet befogat, antingen helt eller delvis, åtar sig översättningsbyrå Snabböversättare att göra allt i sin makt för att gottgöra klaganden.

8. Ansvar och gottgörelse

8.1 En kund ska endast ha rätt att hålla översättningsbyrå Snabböversättare ansvarig för skada eller förlust som kan visas vara ett direkt resultat av ett fel som kan tillskrivas översättningsbyrå Snabböversättare. Översättningsbyrå Snabböversättare ska under inga omständigheter vara ansvarig för några skador, som till exempel intäktsförlust, förlust som beror på försening eller för inkomstförluster. Översättningsbyrå Snabböversättare ska inte vara ansvariga för en felaktig översättning som beror på fel i källdokumentet.

8.2 Översättningsbyrå Snabböversättare ansvarsskyldighet ska begränsas till en summa som är likvärdig med priset för den aktuella översättningen exklusive moms. I samtliga fall, ska denna ansvarsskyldighet begränsas till högst € 10 000.

8.3 Kunden ansvarar för risken för allvarliga följder som resultat av användningen av texten som översatts av översättningsbyrå Snabböversättare inklusive personskada och ekonomisk skada. Kunden förväntas kontrollera att alla delar av översättningen som levereras av översättningsbyrå Snabböversättare vilka är viktiga för honom/henne eller som är av kritisk natur som t ex siffror och medicinsk information är korrekta med tanke på det faktum att översättningsbyrå Snabböversättare gör översättningar efter bästa förmåga och kunnande, men kan under inga omständigheter utesluta en försummelse.

8.4 Översättningsbyrå Snabböversättare ska inte vara ansvariga för skada på eller förlust av dokument, information eller informationsbärare som kunden ställer till förfogande till översättningsbyrå Snabböversättare. Översättningsbyrå Snabböversättare ska inte heller vara ansvariga för förlust eller skada orsakad genom användning av informationsteknologi, Internet och moderna telekommunikationer, inte heller för förlust eller skada till följd av informationsflyttning (bud).

8.5 Kunden ska hålla översättningsbyrå Snabböversättare skadeslös mot alla krav från en tredje part i samband med föregiven överträdelse av äganderättigheter, patent eller immateriella ägarrättigheter.

9. Uppsägning

9.1 Om en kund inte skulle uppfylla sina skyldigheter eller i händelse av konkurs, moratorium eller likvidation av kundens företag, ska översättningsbyrå Snabböversättare ha rätt att annullera hela eller delar av avtalet eller ställa in fullgörandet utan att vara ersättningsskyldig.

9.2 Om översättningsbyrå Snabböversättare inte skulle uppfylla sina skyldigheter beroende på extraordinära omständigheter bortom dess kontroll, ska översättningsbyrå Snabböversättare ha rätt att uppskjuta eller säga upp avtalet utan att vara ersättningsskyldig. Extraordinära omständigheter innefattar, men begränsas inte till, brand, olyckor, strejker, upplopp, krig, transportproblem och myndighetsåtgärder.

10. Upphovsmannarätt

10.1 Såvida inte annat uttryckligen avtalats, ska översättningsbyrå Snabböversättare behålla upphovsmannarätten till alla översättningar som utförts av översättaren.

11. Gällande lagstiftning

11.1 Holländsk lagstiftning tillämpas för alla juridiska relationer mellan översättningsbyrå Snabböversättare och kunden. Alla tvister underställs en auktoriserad holländsk jurist bedömning. Om en kund ställer översättningsbyrå Snabböversättare till juridiskt ansvar, ska detta alltid ske i Nederländerna.

12. Annat

12.1 Med översättningsbyrå Snabböversättare avses översättarföretaget Snelvertaler bv i Almere Nederländerna vilket är registrerat vid Bolagsverket i Lelystad in i Nederländerna under nummer 39088569.

12.2 Den senaste versionen av dessa allmänna villkor kommer att tillhandahållas vid kundens första förfrågan och finns också att tillgå på www.snabboversattare.se.

12.3 Dessa allmänna villkor gäller alla juridiska relationer mellan översättningsbyrå Snabböversättare och kunden och upphäver kundens allmänna villkor såvida inte översättningsbyrå Snabböversättare skriftligen i förväg godkänt dem.

12.4 Dessa allmänna villkor deponeras vid Handelskammaren i Lelystad Nederländerna under nummer 39088569.

Senast uppdaterad den: 30 november 2019.

2020-12-10T15:52:37.7598428Z
Maria Norgren
Vill ni veta mer?

Vår projektledare besvarar gärna era frågor.

Kontakta Maria via e‑mail
American Translators Association LogoLogo för EUATC och VViNProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo
Professionella översättare föredrar oss. Snabböversättare är en företagsmedlem av ProZ, en internationell förening av översättare. Av 42 översättare fick vi 5,0 poäng av 5 möjliga.